โครงสร้างหลักสูตร ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2557  
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2558  
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2559  
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2560  
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2561แก้ไข14/10/61  
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2562 แก้ไข30/08/62  
โครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษา 2563 แก้ไข03/02/63  
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2558 (ม.2)
วันที่ 1–3 เมษายน 2559 ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส โฮเตล จ.พระนครศรีอยุธยา จภ.มุกดาหาร pdf
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2558 (ม.3)
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กทม. จภ.ตรัง pdf
แผนย่อ หลักสูตร ม.ปลาย ฉบับปรับปรุง 2557 (ม.6)
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2558 ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา จังหวัดลพบุรี จภ.ลพบุรี pdf

แผนย่อ หลักสูตร ม.ปลาย 2560 (ม.4-ม.6)
วันที่ 17–19 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต,วันที่ 6–10 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จภ.ปทุมธานี รวมpdf รวมword
[ภาษาไทย word pdf ] [คณิศาสตร์ word pdf ] [วิทยาศาสตร์ word pdf ] [สังคมฯ word pdf ] [สุขศึกษาฯ word pdf ]
[ศิลปะ word pdf ] [การงานอาชีพ word pdf ] [ภาษาต่างประเทศ word pdf ]

แผนย่อ วิชาภาษาไทย (ม.1-ม.4)
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จภ.มุกดาหาร pdf
แผนย่อ วิชาภาษาอังกฤษ (ม.1-ม.6)
วันที่ 17-19 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี จภ.ตรัง pdf
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2561 (ม.1-ม.3 ยังไม่ปรับตาม สพฐ.)
วันที่ 3–5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร จภ.มุกดาหาร
[คณิศาสตร์*ยกเลิก] [วิทยาศาสตร์*ยกเลิก] [ภาษาไทย] [การงานอาชีพ] [สังคมศึกษาฯ*ยกเลิกวิชาสังคม] [ศิลปะ] [สุขศึกษา]
[ภาษาต่างประเทศปรับปรุงที่มหิดล] [กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]

แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2561 (ม.1-ม.3 คณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์(สังคม) ปรับตาม สพฐ. )
วันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเลยพลาเลซ จังหวัดเลย

แผนย่อ ม.ปลาย วันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น 2554 ปรับปรุง 2561 วันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
[ง21101การงานอาชีพ1word pdf] [ว20206การออกแบบและเทคโนโลยีword pdf]
แผนย่อ ม.ปลาย วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
แผนย่อ หลักสูตร ม.ปลาย 2560 วันที่ 4-6 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
[ส30109ประวัติฯไทย2word pdf] [ส30110มนุษย์และสิ่งแวดล้อมword pdf] [ส30111ประวัติฯร่วมสมัยword pdf] [ง30103การงานอาชีพword pdf]
แผนย่อ หลักสูตร ม.ปลาย 2560 ปรับปรุง 2561 วันที่ 26 ก.พ. 2562 โดยการ conference ส30101 ศาสนศึกษาและหลักธรรมสำหรับชีวิต ม.4/1 word pdf
แผนย่อ หลักสูตร ม.ปลาย 2560 ปรับปรุง 2561 วันที่ 9-10 มี.ค. 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ส30103 เศรษฐศาสตร์ ม.5/1 word pdf
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น 2554 ปรับปรุง 2561 วันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมฮิป คณิตศาสตร์ ม.2 , ม.3
[ม.2/1 คณิตพื้นฐาน3 word pdf ,คณิตเพิ่มเติม3 word pdf] [ม.2/2 คณิตพื้นฐาน4 word pdf ,คณิตเพิ่มเติม4 word pdf]
[ม.3/1 คณิตพื้นฐาน5 word pdf ,คณิตเพิ่มเติม5 word pdf] [ม.3/2 คณิตพื้นฐาน6 word pdf ,คณิตเพิ่มเติม6 word pdf]
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น 2554 ปรับปรุง 2561 วันที่ 26-28 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า เทคโนโลยีและวิทยาการคำนวณ ม.1-ม.3
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น 2554 ปรับปรุง 2561 วันที่ 28-30 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี การงานอาชีพ ม.1-ม.3
แผนย่อ หลักสูตร ม.ปลาย 2560 ปรับปรุง 2561 วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ม.4 , ม.5
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น 2554 ปรับปรุง 2561 วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สังคมศึกษา4 ม.2 [ word ] [ pdf ] update
แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น 2554 ปรับปรุง 2561 วันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ จภ.เลย อ.เชียงคาน วิชาวิทยาการคำนวณ ม.ต้น 1-3

แผนย่อ หลักสูตร ม.ปลาย 2560 ปรับปรุง 2561 วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ม.5/2 ส30202 การบูรณาการความรู้ 1 [ pdf ]
ม.6/2 ส30203 การบูรณาการความรู้ 2 [ pdf ]
ม.6/2 ค30204 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น [ pdf ]
ม.6/2 ค30205 แคลคูลัสเบื้องต้น 2 [ pdf ]

 
เอกสารหลักสูตร
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555] ม. ต้น
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555] ม. ปลาย
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2558]
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2557]
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561] (ยังไม่ปรับตาม สพฐ.)
วันที่ 3–5 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร จภ.มุกดาหาร [word]<<^0^>>[pdf] ยกเลิก

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 (ฉบับแก้ไขจากฉบับเดิม)
ปรับปรุงข้อมูลตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 16/08/2561 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 [ ฉบับเต็ม word ] [ ฉบับเต็ม pdf ] [ ฉบับย่อ word ] [ ฉบับย่อ pdf ]

หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2554 [ฉบับปรับปรุง 2561] รอข้อมูลจาก จภ.มุกดาหาร
[ ฉบับเต็ม word ] [ ฉบับเต็ม pdf ] [ ฉบับย่อ word ] [ ฉบับย่อ pdf ]
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2560 [ฉบับปรับปรุง 2561] รอข้อมูลจาก จภ.มุกดาหาร
[ ฉบับเต็ม word ] [ ฉบับเต็ม pdf ] [ ฉบับย่อ word ] [ ฉบับย่อ pdf ]
เอกสารสรุปการใช้หลักสูตรและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร
จากการประชุมเมื่อ 5 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร word pdf
เอกสารสรุปการใช้หลักสูตรและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร
จากการประชุม conference เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2562 word pdf
 
คำสั่งสอน
ภาคเรียนที่ 1/2560 , ภาคเรียนที่ 2/2560 , ภาคเรียนที่ 1/2561 , ภาคเรียนที่ 1/2561 (เพิ่มเติม) , ภาคเรียนที่ 2/2561 , ภาคเรียนที่ 1/2562 , ภาคเรียนที่ 2/2562, ภาคเรียนที่ 1/2563, ภาคเรียนที่ 2/2563
 
 
ดาวน์โหลดแผนฉบับย่อ (หลักสูตร ม.ต้น ฉบับปรับปรุง 2558)
 
ดาวน์โหลดแผนฉบับย่อ ม.5 (หลักสูตร ม.ปลาย 54ฉบับปรับปรุง57) วันที่25-26เม.ย.2558 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น รร.อมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก
 
ข้อมูล/แบบฟอร์ม ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตใช้เอกสารประกอบการสอน  
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนมัติจัดทำเล่มเอกสาร  
แบบฟอร์มตัวอย่างปกเอกสารประกอบการสอน
การจัดรูปแบบหน้าปกเอกสาร  
แบบประเมินหลักสูตร ม.ต้น(สำหรับครูผู้สอน)  
   
 
   
 
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ จภ.นศ.ภาคเรียนที่ 1 File Pdf ปีการศึกษา 2558 ส่งที่ e-mail : jameskrub@gmail.com
 
   
 
ระบบข้อมูล/สารสนเทศ กลุ่มบริหารวิชาการ
 
 
   
ข้อมูลใบอนุญาตให้ใช้สื่อในสถานศึกษาภาค 2/57
ตรวจสอบข้อมูลวิชาเพิ่มกลุ่ม 2 ปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดภาพถ่ายที่บันทึกโดย: ครูวิชัย ราชธานี
 
ข้อมูลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
เอกสารประกอบการประชุม25มิ.ย.57
ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ ภาค2/57
แผนการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการเรียน ภาค2/57
แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ปี57
คำสั่ง 513/2557 แต่งตั้งผู้ควบคุมและฝึกซ้อมทักษะทางวิชาการนักเรียน
 
ข้อมูลหลักสูตรโรงรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2544(ฉบับปรับปรุง 2557)
ไฟล์ Word เอกสารหลักสูตร ฉบับเต็ม (406 หน้า)
 
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์งานวันวิชาการปีการศึกษา 2556
ข้อมูลวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
[ชั้น ม. 1]   [ชั้น ม.2]  [ชั้น ม. 3]  [ชั้น ม. 4]   [ชั้น ม. 5]   [ชั้น ม. 6]  
 
เอกสารระบบนิเทศติดตามการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
1. แผนผังกระบวนการนิเทศ   2. ตัวอย่างกำหนดการจัดทำแผน   3. แบบฟอร์มเขียนแผน  4. แบบประเมินแผน
5. เทคนิคการเขียนแผน        6. แผนผังการบริหารหลักสูตร       7. แบบฟอร์มเขียนแผน(Word)
 
 
เอกสารหลักสูตร
ตัวอย่างการขออนุมัติเปิดรายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555] ม. ต้น
หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค [ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555] ม. ปลาย
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2 ม.ต้น
รายวิชาเพิมเติมกลุ่ม 2 ม.ปลาย
       
  
ดูแลระบบโดย : ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

61.7.241.230/curriculum
สงวนลิขสิทธิ์