ลำดับ
ระดับชั้น
แผนฯ Pdf
ชื่อวิชา
ประเภทวิชา
กลุ่มสาระ
ครูผู้สอน
1
ม.1
ภาษาไทย 1 (หลักการใช้ภาษาไทย 1) พื้นฐาน ภาษาไทย นางอุไรวรรณ โอลาพฤกษ์
2
ม.1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ นางวรรณภรณ์ พันธนียะ
3
ม.1
วิทยาศาสตร์ 1 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ นายวิชัย ราชธานี
4
ม.1
ส21101
สังคมศึกษา 1 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ  
5
ม.1
ส21102
พระพุทธศาสนา 1 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ  
6
ม.1
ส21103
ประวัติศาสตร์ไทย 1 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ  
7
ม.1
สุขศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ นายธาตรี ทิพย์มโนสิงห์
8
ม.1
ทัศนศิลป์ 1 พื้นฐาน ศิลปะ นางพรรณี อินทรปาน
9
ม.1
เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐาน การงานอาชีพฯ อุบลรัตน์,ทรรศยา
10
ม.1
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ น.ส.ญาณิศา แดงงาม
11
ม.1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ น.ส.พรรณวดี ช่วยคง
12
ม.1
การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ นางเรณู รักดำ
13
ม.1
ง20201
การออกแบบและเทคโนโลยี เพิ่มเติมกลุ่ม 1 การงานอาชีพฯ  
14
ม.1
ส21201
หน้าที่พลเมือง 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 สังคมศึกษาฯ  
15
ม.1
การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจำนวน 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์ นายศุภมิตร
16
ม.1
การพิสูจน์ทางเรขาคณิต เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์ น.ส.พรรณวดี ช่วยคง
17
ม.1
ว20214
เปิดโลกชีววิทยา เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์  
18
ม.1
เปิดโลกเคมี เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์ น.ส.กุสุมา เชาวลิต
19
ม.1
ว20216
เปิดโลกฟิสิกส์ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์  
20
ม.1
คอมพิวเตอร์กราฟิกและการนำเสนอ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 การงานอาชีพฯ นางอุบลรัตน์ กฐินหอม
21
ม.1
ง20216
ออกแบบเวบไซต์เบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 2 การงานอาชีพฯ  
22
ม.1
ภาษาอังกฤษฟัง พูด 2 เพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาษาต่างประเทศ น.ส.ญาณิศา
23
ม.1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาษาต่างประเทศ น.ส.ญาณิศา
24
ม.2
ภาษาไทย 3 (หลักภาษาไทย 1) พื้นฐาน ภาษาไทย นางมณฑิรา วัฒนา
25
ม.2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ นางวิภาวี บุญฤกษ์
26
ม.2
วิทยาศาสตร์ 3 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ นางปิ่นอนงค์ แสงมณี
27
ม.2
สังคมศึกษา 3 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ น.ส.ธารารัตน์ จิตต์ตรง
28
ม.2
พระพุทธศาสนา 3 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ น.ส.ธารารัตน์ จิตต์ตรง
29
ม.2
ประวัติศาสตร์ไทย 3 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ น.ส.ธารารัตน์ จิตต์ตรง
30
ม.2
สุขศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ นายธาตรี ทิพย์มโนสิงห์
31
ม.2
พลศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ ศิวณัฐ,กรรณิกา
32
ม.2
ดนตรีศึกษา 2 พื้นฐาน ศิลปะ นายจีระพงษ์ ทองจันทร์
33
ม.2
การสื่อสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน การงานอาชีพฯ นายนฤทธิ์ จันมณี
34
ม.2
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ นางศุทธวีร์ ตันอุ๋ย
35
ม.2
การเขียนเชิงวิชาการ เพิ่มเติมกลุ่ม 1 ภาษาไทย นางสมจิตร
36
ม.2
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ นายศุภมิตร
37
ม.2
การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ นางปิ่นอนงค์ แสงมณี
38
ม.2
ส22201
หน้าที่พลเมือง 3 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 สังคมศึกษาฯ  
39
ม.2
ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์เบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์ นางทสภร
40
ม.2
ค20111
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพีชคณิต เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์  
41
ม.2
ว20207
เทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์  
42
ม.2
เทคนิคปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์ นางพรพิมล เรืองเพ็ง
43
ม.2
ว20209
เทคนิคปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์  
44
ม.2
ง20213
การออกแบบและอัลกอริทึม เพิ่มเติมกลุ่ม 2 การงานอาชีพฯ  
45
ม.2
ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน เพิ่มเติมกลุ่ม 2 การงานอาชีพฯ นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
46
ม.2
อ20208
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 เพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาษาต่างประเทศ  
47
ม.2
อ20209
ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ฯ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาษาต่างประเทศ  
48
ม.3
ภาษาไทย 5 (หลักภาษาไทย 2) พื้นฐาน ภาษาไทย นางสาวโสภา ทองประเสริฐ
49
ม.3
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ นายเกรียงศักดิ์ สังสุทธิพงศ์
50
ม.3
วิทยาศาสตร์ 5 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ นางปรีดา เปาะทองคำ
51
ม.3
ส23101
สังคมศึกษา 5 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ  
52
ม.3
ส23102
พระพุทธศาสนา 5 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ  
53
ม.3
ส23103
ประวัติศาสตร์ไทย 5 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ  
54
ม.3
สุขศึกษา 5 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ นายธาตรี ทิพย์มโนสิงห์
55
ม.3
พ23102
พลศึกษา 5 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ  
56
ม.3
นาฏศิลป์และการละคร พื้นฐาน ศิลปะ นางวีณา ทองขาว
57
ม.3
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น พื้นฐาน การงานอาชีพฯ นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
58
ม.3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ น.ส.สัณฐิตา
59
ม.3
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ นางทสภร
60
ม.3
การสื่อสารและการนำเสนอ เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ ปรีดา,ปิ่นอนงค์,เรณู,วิชัย
61
ม.3
อ20202
ภาษาอังกฤษรอบรู้ เพิ่มเติมกลุ่ม 1 ภาษาต่างประเทศ  
62
ม.3
ส23201
หน้าที่พลเมือง 5 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 สังคมศึกษาฯ  
63
ม.3
สถิติเบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์ นายเกรียงศักดิ์ สังสุทธิพงศ์
64
ม.3
ค20213
ความน่าจะเป็นเบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร  
65
ม.3
ว20217
ดาราศาสตร์เบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์  
66
ม.3
ว20223
ไบโอดีเซล เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์  
67
ม.3
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและฯ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 การงานอาชีพฯ นางอุบลรัตน์ กฐินหอม
68
ม.3
ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 การงานอาชีพฯ นายนฤทธิ์ จันมณี
69
ม.3
อ20216
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 เพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาษาต่างประเทศ  
70
ม.3
อ20210
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาษาต่างประเทศ  
71
ม.4
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 พื้นฐาน ภาษาไทย น.ส.ชนากานต์,นายมนตรี
72
ม.4
คณิตศาสตร์พื้นฐาน พื้นฐาน คณิตศาสตร์ นางนุชสรา,นางประภาศรี
73
ม.4
ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 1 พื้นฐาน คณิตศาสตร์ นางเบญจพร,น.ส.เสาวนีย์
74
ม.4
ฟิสิกส์พื้นฐาน พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ นายสมศักดิ์และคณะ
75
ม.4
เคมีพื้นฐาน พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ น.ส.ประภารพร,น.ส.เบญจมาศ
76
ม.4
พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ น.ส.อาภรณ์ รับไซ
77
ม.4
ว30102
ดาราศาสตร์พื้นฐาน พื้นฐาน วิทยาศาสตร์  
78
ม.4
ศาสนศึกษา พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ นายวัชระ ส้มแป้น
79
ม.4
พ30101
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ  
80
ม.4
เทคโนโลยีสารสนเทศและฯ พื้นฐาน การงานอาชีพฯ นายทวีวัฒน์
81
ม.4
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ วรุบล,สมชาย,Jamie
82
ม.4
การสืบเสาะและธรรมชาติฯ เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ น.ส.เบญจมาศ และคณะ
83
ม.4
ค30209
ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์  
84
ม.4
ค30210
การแก้ปัญหาทางทฤษฎีจำนวน 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์  
85
ม.4
ว30209
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์  
86
ม.4
เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์ นางปัญญลักษณ์
87
ม.4
ว30283
เทคนิคพื้นฐานสำหรับงานวิจัยทางชีววิทยา เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์  
88
ม.4
ปฏิบัติการดาราศาสตร์พื้นฐาน เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์ น.ส.ขวัญตา ชำนาญ
89
ม.4
ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 2 การงานอาชีพฯ นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
90
ม.4
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 การงานอาชีพฯ นางพรพิมล
91
ม.4
อ30210
การพูดในที่ประชุมชน เพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาษาต่างประเทศ  
92
ม.4
อ30211
การอ่านเชิงวิเคราะห์ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาษาต่างประเทศ  
93
ม.5
ท30103
วรรณวินิจ พื้นฐาน ภาษาไทย  
94
ม.5
ภูมิศาสตร์ พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ นายธวัชชัย จุติประภาค
95
ม.5
ประวัติศาสตร์ไทย 1 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ น.ส.ศิริพัฒน์ ศรีเปาระยะ
96
ม.5
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ กรรณิกา,ศิวณัฐ
97
ม.5
ดนตรีปฏิบัติ พื้นฐาน การงานอาชีพฯ นายจีระพงษ์ ทองจันทร์
98
ม.5
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายฯ พื้นฐาน การงานอาชีพฯ นางพรพิมล
99
ม.5
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ สุภรณ์,สุพัตรา
100
ม.5
ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 4 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ นายศุภนัส นงค์นวล
101
ม.5
ค30202
แคลคูลัสเบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 1 คณิตศาสตร์  
102
ม.5
ว30202
สมบัติกายภาพของสารฯ เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์  
103
ม.5
จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ นางพรพิมล,น.ส.กุสุมา
104
ม.5
ว30264
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์  
105
ม.5
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ นายสมศักดิ์และคณะ
106
ม.5
ว30294
โครงงานวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์  
107
ม.5
จ30201
สนทนาภาษาจีน 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 ภาษาต่างประเทศ  
108
ม.5
ญ30201
ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 ภาษาต่างประเทศ  
109
ม.5
ฝ30201
ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 ภาษาต่างประเทศ  
110
ม.5
ต30201
ภาษาเกาหลีขั้นต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 1 ภาษาต่างประเทศ  
111
ม.5
ม30201
ภาษามลายูพื้นฐาน เพิ่มเติมกลุ่ม 1 ภาษาต่างประเทศ  
112
ม.5
สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์ นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน
113
ม.5
ว30203
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์  
114
ม.5
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์ นางประภาพร
115
ม.5
ว30280
เทคโนโลยีชีวภาพ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์  
116
ม.5
ง30204
การเขียนโปรแกรมจินตภาพ 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 2 การงานอาชีพฯ  
117
ม.5
ระบบหุ่นยนต์พื้นฐาน เพิ่มเติมกลุ่ม 2 การงานอาชีพฯ นายฐปนวัฒน์ ชูกลิ่น
118
ม.5
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 การงานอาชีพฯ นางพรพิมล
119
ม.5
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาษาต่างประเทศ นางสุพัตรา ศรีษะโคตร
120
ม.5
การอ่านเชิงวิเคราะห์ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาษาต่างประเทศ นางสุภรณ์ คงนก
121
ม.6
หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน พื้นฐาน ภาษาไทย น.ส.ณัฐณิชา
122
ม.6
วิทยาศาสตร์โลก 1 พื้นฐาน วิทยาศาสตร์ นางปัญญลักษณ์
123
ม.6
หน้าที่พลเมือง พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ นายวัชระ ส้มแป้น
124
ม.6
อารยธรรมโลก พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์
125
ม.6
ประวัติศาสตร์ไทย 3 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ น.ส.ศิริพัฒน์ ศรีเปารยะ
126
ม.6
พ30105
สุขศึกษาและพลศึกษา 5 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ  
127
ม.6
ทัศนศิลป์ พื้นฐาน ศิลปะ นางพรรณี อินทรปาน
128
ม.6
พีชคณิตเชิงเส้น 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน
129
ม.6
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่ เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ นางกนกรัตน์,นายธวัช
130
ม.6
อนินทรีย์เคมีและเทอร์โมเคมี เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ นางปัญญลักษณ์,น.ส.ประภาพร
131
ม.6
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ กุลธิดา,มนต์ตรา,อาภรณ์
132
ม.6
ภาษาอังกฤษวิชาการ 2 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 ภาษาต่างประเทศ กาญจนา,ปวิตรา,Jamie
133
ม.6
ส30205
หน้าที่พลเมือง 3 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 สังคมศึกษาฯ  
134
ม.6
ค30216
การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์  
135
ม.6
ค30217
การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 2 เพิ่มเติมกลุ่ม 2 คณิตศาสตร์  
136
ม.6
ว30240
นาโนเทคโนโลยี เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์  
137
ม.6
นิติวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 วิทยาศาสตร์ น.ส.อาภรณ์ รับไซ
138
ม.6
โครงสร้างข้อมูล เพิ่มเติมกลุ่ม 2 การงานอาชีพฯ นางพรพิมล
139
ม.6
การพูดในที่ประชุมชน เพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาษาต่างประเทศ นางสาวกาญจนา
140
ม.6
การอ่านเชิงวิเคราะห์ เพิ่มเติมกลุ่ม 2 ภาษาต่างประเทศ นางปวิตรา