ลำดับ
เอกสาร Word
เอกสาร Pdf
ชื่อวิชา
ประเภทวิชา
กลุ่มสาระ
ระดับชั้น
1
ท30103      ท30103    วรรณวินิจ พื้นฐาน ภาษาไทย ม.5
2
ท30104      ท30104    พัฒนาทักษะภาษาไทย พื้นฐาน ภาษาไทย ม.5
3
ค30201      ค30201   ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส 4 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ ม.5
4
ค30202      ค30302     แคลคูลัสเบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ ม.5
5
ค30203      ค30203      สถิติเบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ ม.5
6
ค30204      ค30204     ความน่าจะเป็นเบื้องต้น เพิ่มเติมกลุ่ม 1 คณิตศาสตร์ ม.5
7
ว30202     ว30202     สมบัติกายภาพของสารฯ เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ ม.5
8
ว30232     ว30232     จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ ม.5
9
ว30264      ว30264     กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ ม.5
10
ว30293      ว30293     ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ ม.5
11
ว30203      ว30203     ไฟฟ้าและแม่เหล็ก เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ ม.5
12
ว30233      ว30233     อินทรีย์เคมีและสารชีวโมเลกุล เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ ม.5
13
ว30263      ว30263     กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์ เพิ่มเติมกลุ่ม 1 วิทยาศาสตร์ ม.5
14
ส30103      ส30103     ภูมิศาสตร์ พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.5
15
ส30108      ส30108     ประวัติศาสตร์ไทย 1 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.5
16
ส30104      ส30104     เศรษฐศาสตร์ พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.5
17
ส30109      ส30109     ประวัติศาสตร์ไทย 2 พื้นฐาน สังคมศึกษาฯ ม.5
18
พ30103      พ30103     สุขศึกษาและพลศึกษา 3 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ ม.5
19
พ30104      พ30104     สุขศึกษาและพลศึกษา 4 พื้นฐาน สุขศึกษาฯ ม.5
20
ศ30101     ศ30101     ดนตรีปฏิบัติ พื้นฐาน ศิลปะ ม.5
21
ศ30102      ศ30102     สุนทรียนาฏศิลป์ พื้นฐาน ศิลปะ ม.5
22
ง30102      ง30102     การสื่อสารข้อมูลฯ พื้นฐาน การงานอาชีพฯ ม.5
23
อ30106      อ30106     ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 พื้นฐาน ภาษาต่างประเทศ ม.5
24
อ30204     อ30204    ภาษาอังกฤษวิชาการ 1 เพิ่มเติมกลุ่ม 1 ภาษาต่างประเทศ ม.5