# หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด
1 แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 New รายละเอียด
2 รายงานสรุปผลความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 New รายละเอียด
# หัวข้อ/เรื่อง ดาวน์โหลด
1 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 New รายละเอียด
2 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 New รายละเอียด
3 รายงานผลการทดสอบ CEFR ปีการศึกษา 2563 New รายละเอียด
# หัวข้อ/เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 New รายละเอียด
2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 New รายละเอียด
# หัวข้อ/เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 New รายละเอียด
2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 New รายละเอียด
# หัวข้อ/เรื่อง รายละเอียด
1 ประกาศ ใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ เข้าเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ปีการศึกษา 2563 New รายละเอียด
2 ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รายละเอียด
3 ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช รายละเอียด
4 เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
6 เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
6 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รายละเอียด
# หัวข้อ/เรื่อง ดาวน์โหลด
1 รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 New ดาวน์โหลด
2 รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด
3 รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
4 รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
5 รายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
# หัวข้อ/เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.ปลาย) New ดาวน์โหลด
2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.ต้น) New ดาวน์โหลด
3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.ปลาย) ดาวน์โหลด
4 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ม.ต้น) ดาวน์โหลด
# หัวข้อ/เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 New ดาวน์โหลด
2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
# หัวข้อ/เรื่อง ดาวน์โหลด
1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 New ดาวน์โหลด
2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด
5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด
6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat © Copyright 2019 PHA-NU-WAT