รายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรม :
การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (Science-Math Test 2023) ป.4-ป.6
ประเภท :
แข่งขัน (เดี่ยว)
จำกัดจำนวน :
600 คน
ผู้ประสานงาน :
นายภานุวัฒน์ ทองวล
085-655-6281

ประชาสัมพันธ์

ที่ เรื่อง รายละเอียด
1 ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง การทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
(Science-Math Test 2023)