แผนย่อ หลักสูตร ม.ต้น 2554 ฉบับปรับปรุง 2561 (ม.1-ม.3 คณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์(สังคม) ปรับตาม สพฐ. )
วันที่ 16-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเลยพลาเลซ จังหวัดเลย
ลำดับที่ รหัสวิชาword รหัสวิชาpdf  ชื่อวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภทวิชา ระดับชั้น
1 ค21101 ค21101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1
2 ค20201 ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมกลุ่ม1 ม.1
3 ค21102 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1
4 ค20202 ค20202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมกลุ่ม1 ม.1
5 ค22101 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2
6 ค20203 ค20203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมกลุ่ม1 ม.2
7 ค22102 ค22102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.2
8 ค20204 ค20204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมกลุ่ม1 ม.2
9 ค23101 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3
10 ค20205 ค20205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมกลุ่ม1 ม.3
11 ค23102 ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3
12 ค20206 ค20206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 คณิตศาสตร์ เพิ่มเติมกลุ่ม1 ม.3
13 ส21101 ส21101 สังคมศึกษา 1 สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน ม.1
14 ส21104 ส21104 สังคมศึกษา 2 สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน ม.1
15 ส22101 ส22101 สังคมศึกษา 3 สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน ม.2
16 ส23101 ส23101 สังคมศึกษา 5 สังคมศึกษาฯ พื้นฐาน ม.3
17 ว21101 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ม.1
18 ว21103 ว21103 เทคโนโลยีและวิทยาการคำณวน 1 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ม.1
19 ว21102 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ม.1
20 ว22101 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ม.2
21 ว22102 ว22102 วิทยาศาสตร์ 4 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ม.2
22 ว22103 ว22103 เทคโนโลยีและวิทยาการคำณวน 2 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ม.2
23 ว23101 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ม.3
24 ว23102 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ม.3
25 ว23103 ว23103 เทคโนโลยีและวิทยาการคำณวน 3 วิทยาศาสตร์ พื้นฐาน ม.3
ดูแลระบบโดย : ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

61.7.241.230/curriculum
สงวนลิขสิทธิ์